Elgesio kodeksas

esamekartu.eu – tai Europos Parlamento nešališka, bendruomeninė, nepriklausoma nuo politinių partijų ar ideologijos platforma. esamekartu.eu platformos tikslas – skatinti demokratinį dalyvavimą Europos Sąjungoje. Europos Parlamentas, kaip institucija, neremia jokios konkrečios politinės partijos ar Europos Parlamento narių. 

Šiame elgesio kodekse apibrėžiami principai, kuriais grindžiama platforma esamekartu.eu. Dalyvavimas platformos veikloje yra savanoriškas ir juo neturėtų būti naudojamasi siekiant ginti komercinius ar privačius interesus.

Platformos esamekartu.eu naudotojai apibrėžiami platformos  naudojimo sąlygose. Šio elgesio kodekso turi laikytis visi naudotojai ir organizacijos. Prisidedantiems naudotojams ir organizacijoms taikomos ypatingos sąlygos.

Naudodamiesi platforma arba joje užsiregistruodami, neregistruoti naudotojai, registruoti naudotojai ir organizacijos įsipareigoja nereikšti nuomonių, nesidalyti turiniu ir neorganizuoti renginių, jeigu:

 • kurie prieštarauja ES vertybėms: žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybei, teisinei valstybei ir pagarbai žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnyje;

 • kurie prieštarauja teisėms, laisvėms ir principams, nustatytiems Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

 • kuriais diskriminuojama dėl išvaizdos, rasės, etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, lyties, kultūros ar gimimo vietos, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos ir (arba) kurie šiais požiūriais yra įžeidūs, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 10 straipsnyje;

 • kuriais reklamuojama konkreti politinė partija arba kandidatas;

 • kuriais skatinamas smurtas prieš kitus asmenis ir (arba) priekabiavimas prie jų;

 • kurie yra pornografiniai arba juose yra nuorodų į pornografinę medžiagą ar svetaines;

 • kuriais skatinama neteisėta veikla arba padedama ją vykdyti;

 • kurie yra neteisėti, neapykantą kurstantys ar tyčia melagingi arba klaidinantys.

Visi prisidedantys naudotojai ir prisidedančios organizacijos, aktyviau bendradarbiaudami su esamekartu.eu, sutinka:

 • teikti konstruktyvius ir konkrečius pasiūlymus platformai esamekartu.eu, kuriais būtų atsižvelgiama į kitų piliečių ir organizacijų nuomones;

 • populiarinti įtraukius ir prieinamus renginius; 

 • skatinti įvairovę diskusijose aktyviai remiant įvairios visuomeninės padėties piliečių, neatsižvelgiant į lytį, seksualinę orientaciją, amžių, socialinę ir ekonominę kilmę, religiją ar išsilavinimo lygį, dalyvavimą;

 • gerbti žodžio laisvę suteikiant erdvės konkuruojančioms nuomonėms ir pasiūlymams su sąlyga, kad jais nekurstoma neapykanta ir jie nėra neteisėti;

 • pirmenybę teikti tarpvalstybiniam piliečių dalyvavimui ir, kai tai įmanoma ir aktualu, įvairių ES kalbų vartojimui;

 • užtikrinti visapusišką skaidrumą, kai teikiamos diskusijų ir renginių ataskaitos;

 • užtikrinti, kad visa dalyviams teikiama informacija diskusijų temomis (pvz., skaitmeninė, spausdintinė ar audiovizualinė medžiaga) būtų tiksli, patikima, prieinama ir joje būtų pateiktos atsekamos nuorodos;

 • užtikrinti, kad būtų laikomasi ES duomenų apsaugos taisyklių ir platformos privatumo politikos ;

 • užtikrinti, kad būtų laikomasi naudojimo sąlygų, visų pirma nuostatų dėl intelektinės nuosavybės teisių;

 • naudoti Europos Parlamento logotipą laikantis jo naudojimo sąlygose, siekiant viešinti Europos Parlamento dalyvavimą platformoje esamekartu.eu.

Europos Parlamentas pasilieka teisę neskelbti turinio arba jį pašalinti iš platformos, jei nustatoma, kad juo pažeidžiamas šis elgesio kodeksas.

Vadovaujantis platformos esamekartu.eu naudojimo sąlygų 5 straipsniu, Parlamentas pasilieka teisę blokuoti prieigą prie platformos, jei naudotojai pažeidžia sąlygas ar jiems taikomos politikos nuostatas.

Parlamentas pasilieka teisę stabdyti arba blokuoti prieigą prie platformos esamekartu.eu paskyrų, priklausančių registruotiems naudotojams, prisidedantiems naudotojams, registruotoms organizacijoms ar prisidedančioms organizacijoms, jei, jo įsitikinimu, tam esama pagrindo, neprisiimdamas atsakomybės pirmiau minėtų naudotojų atžvilgiu, ypač tuo atveju, kai pakartotinai pažeidžiama kuri nors sąlygų ir politikos nuostata.